.

"Działalność Sekcji Archiwalno - Bibliograficzna..."

.

Powołanie Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej Komisji Historycznej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w 1980 roku.

Rodowód Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej sięga roku 1934, gdy powstał Komitet Historyczny, który z kolei powołał do życia Komisje i Sekcje.

Jedną z nich była Sekcja Pamiątek Harcerskich pracująca pod kierownictwem dh. Czesława Jindry.

Zespół ten nazywany był również Składnicą Pamiątek Harcerskich, bardzo energicznie wziął się do pracy. Już w 1936 roku czytamy: “...Składnica Pamiątek Harcerskich znacznie powiększyła ilość pamiątek, gromadząc zwłaszcza z okresu walk o Niepodległość ciekawy historycznie materiał dowodowy, a zwłaszcza wielką ilość fotografii...”

Należy wspomnieć, że czlonkowie Składnicy Pamiątek Harcerskich sporządzili listę poległych skautów w Powstaniu Wielkopolskim, a ich nazwiska umieszczono później na tablicach bocznych pomnika harcerskiego na Malcie.

W skład Zespołu, powołano w 1934 roku następujących druhów:

1. dh Czesław Jindra - kierownik

2. hm. Antoni Balcerek - członek

3. hm. Aniela Hołdzianka - członek

4. dz. Marian Lissowski - członek

5. hm. Henryk Śniegocki - członek

6. dz. Antoni Wysocki - członek

7. hm. Wincenty Wierzejewski – członek

8. ks. Stanisław Skaziński - członek

oraz kierownicy wszystkich wydziałów Komendy Chorągwi.

W tym składzie osobowym Składnica Pamiątek Harcerskich dotrwała do 1939 roku.

Po II wojnie światowej, aż do roku 1980 Składnica Pamiątek Harcerskich nie istniała. Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych, druhowie z Komisji Historycznej Chorągwi pracującej pod przewodnictwem dh. Prof. hm. E. Serwańskiego, dostrzegli potrzebę powołania jednostki, która zajęłaby się systematycznym gromadzeniem dokumentów i pamiątek dotyczących historii Skautingu i Harcerstwa.

Czynić to mogła wydzielona grupa druhów. Cel był podobny jak w przypadku Składnicy, z zamiarem maksymalnego rozszerzenia zakresu pracy, szczególnie o udostępnienie zebranych i opracowanych zbiorów.

Ważnym zadaniem było także uzyskanie właściwego lokalu, w którym można by było gromadzić i zabezpieczyć zgromadzone dokumenty.

W kwietniu 1980 roku zwołano zbiórkę organizacyjną grupy instruktorów, zainteresowanych tego typu pracą. Kierownictwo nad pracami organizacyjnymi, zmierzającymi do powstania archiwum powierzono dh. dh. hm. Bernardowi Mirskiemu i hm. Marianowi Czywczyńskiemu.

W wyniku tych prac, po uzyskaniu zgody i zatwierdzeniu “Regulaminu pracy” przez Komendanta Chorągwi Poznańskiej – powołano Sekcję Archiwalno-Bibliograficzną.

Pierwsza zbiórka Sekcji odbyła się 24 kwietnia 1980 roku, w siedzibie Komendy Hufca Poznań-Wilda, przy ulicy Sikorskiego 37. Przewodniczącym Sekcji został wybrany dh Bernard Mirski, a jego zastępcą dh Marian Czywczyński, który otrzymał jednocześnie funkcję archiwisty. Z uwagi na brak lokalu zbiory archiwalne, gromadzono w mieszkaniu dha M. Czywczyńskiego w Poznaniu przy ul. Śmiełowskiej 16.

Niestety, z powodu złego stanu zdrowia z funkcji przewodniczącego musiał zrezygnować dh B. Mirski. Jego czynności przejął dh M. Czywczyński. Oficjalnie został on zatwierdzony na tym stanowisku w maju 1981 roku i zajmuje je do dnia dzisiejszego.

W zbiórce organizacyjnej Sekcji uczestniczyli druhny i druhowie:

 

 

 

poprzednia strona ............................................ następna strona

spis treści

..