.

"Działalność Sekcji Archiwalno - Bibliograficzna..."

.

Działalność Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej w pierwszym pięcioleciu pracy (1980 – 1985).

Praca Sekcji w tym okresie została opisana w kronice 5-lecie działalności Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej Komisji Historycznej Chorągwi Poznańskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 wydanej jako maszynopis w 20 egzemlarzach w 1985roku.

W niniejszym opracowaniu uwzględniono opis wydarzeń wymienionego pięciolecia.

Zbiórki Sekcji odbywały się w różnych miejscach, przeważnie w siedzibach Komend Hufców miasta Poznania – jednak najczęściej w Komendzie Hufca Poznań-Wilda, tak na ul. Sikorskiego i na ul. Osinowej. Spotkania organizowano również w mieszkaniu Przewodniczącego Sekcji.

Skład osobowy Sekcji systematycznie powiększał się, licząc po dwunastu miesiącach pracy 17 osób. W tym też czasie zespół pierwsze straty, zmarł dh Kazimierz Jarczyński.

W związku ze zwiększającą się pracą kancelaryjną, na sekrzetarza Sekcji powołano dhnę Danutę Więcek, a na zastępcę przewodniczącego Sekcji dha J. Derdę.

Członkowie Sekcji uczestniczyli w zbiórkach Komisji Historycznych Chorągwi, komisji historycznych hufców poznańskich, często udzielając im rad i informacji jak organizować pracę.

W okresie pięciolecia Sekcji w trudnych warunkach lokalowych “archiwum” zgromadzono:

Wyrozumiałość i gościnność Przewodniczącego Sekcji powodowała, że każdy zainteresowany mógł skorzystać ze zgromadzonych zbiorów. Coraz częściej zaglądali tutaj piszący prace dyplomowe i magisterskie na poznańskich uczelniach.

W tym pięcioleciu udzielono konsultacji:

W latach 1918 i 1981 nie prowadzono rejestracji udzielanych porad i konsultacji.

Ze zbiorów archiwalnych korzystały osoby z poznania, Kalisza, Gniezna, Kłecka, Ostrowa Wlkp., Rogoźna i in. Archiwista wykonywał także kopie kserograficzne potrzebnych materiałów i wysyłał je zainteresowanym osobom w całym kraju.

Zbiór zgromadzony w archiwum był wynikiem pracy niemal całego zespołu, pracującego w tym pięcioleciu. Pochodził on od byłych lub zmarłych harcerzy, ich rodzin, osób sympatyzujących z harcerstwem. Część stanowiły zespoły dokumentów likwidowanych jednostek harcerskich lub tych dotychczas przechowywanych w archiwach hufców.

Na zakończenie tego podrozdziału należy stwierdzić, że założony plan pracy w omawianym okresie był zrealizowany, dzięki ofiarności członków Sekcji. Mieli oni także udział w pisaniu artykułów i książek wydawanych w ramach Komisji Historycznej Chorągwi, bądź publikowanych w czasopismach.

Na dzień 10 kwietnia 1985 roku skład osobowy Sekcji przedstawiał się następująco:

- hm. Marian Czywczyński - przewodniczący i archiwista

- hm. Jozef Derda - z-ca przewodniczącego

- phm. Danuta Więcek - protokolant

- hm. Tadeusz Wesołowski - członek

- hm. Maria Czekalska - członek

- dh Leonard Bura - członek

- hm. Edward Brenajs - członek

- hm. Henryk Golimowski - członek

- hm. Tadeusz Kaczmarek - członek

- phm. Mieczysław Knapski - członek

- hm. Kazimierz Koczorowski - członek

- hm. Maria Palacz - członek

- hm. Zygmunt Pytel - członek

- hm. Kazimierz Dyderski - członek

- hm. Leopold Szymański - członek

- hm. Kazimierz Mielcarek - członek

- hm. Jan Więckowski - członek

poprzednia strona .............................................. następna strona

spis treści

..