W pracy mej oparłem się przedewszystkiem na dokumentach urzędowych, znajdujących się w archiwach komend harcerskich i urzędów niemieckich, uzupełniając braki wspomnieniami osobistych przeżyć tych druhów, którzy w szeregu lat istnienia organizacji stali na jej stanowiskach kierowniczych. Za wydatną współpracę dziękuję druhom: ks. Cz. Garsteckiemu, H. Śniegockiemu; J. Ratajczakowi; St. Saroszewskiemu, W. Chrzanowskiemu, A. Wysockiemu i w. inn., do prawdziwej wdzięczności poczuwam się względem druha prof. dr. St. Papee'go za łaskawą korektę.

Celem tej pierwszej monografji harcerskiej byłoby zainteresować starsze społeczeństwo harcerskim ruchem wychowawczym przez wykazanie (choć może i nieudolne, wartości i prawd, które wyryło harcerstwo zgłoskami złocistemi i nieraz krwawemi na kartach swej historji, wystawiając sobie pomnik “trwalszy nad spiż”. Czy zaś i w jakim stopniu cel swój praca osiągnie, nie moją rzeczą przesądzać.

Marjan Lissowski.

Spis treści