.

PIÓRKIEM PRZEWODNICZĄCEGO...

W dniu 13 stycznia 2001 roku, po upływie rocznego okresu pracy odbyła się zbiórka sprawozdawcza Komisji Historycznej Chorągwi połączona z Opłatkiem Harcerski.

Po powitaniu zebranych 36 druhen i druhów, złożeniu życzeń i przedstawieniu programu zbiórki przez Przewodniczącego, oraz uczczeniu pamięci zmarłych harcerek i harcerzy ( w tym zmarłych w ubiegłym roku hm. Tadeusza Wesołowskiego i prof. hm. Edwarda Serwańskiego), poproszono Kapelana Chorągwi o przełamanie opłatka. Ksiądz pwd. Paweł Kujawa złożył serdeczne życzenia, także w imieniu Komendanta Chorągwi, a po odmówieniu wspólnej modlitwy, pobłogosławił i przełamał opłatek – dzieląc się ze wszystkimi.

Po tej uroczystości uczestnicy zbiórki zasiedli za stołami nakrytymi tradycyjnymi wypiekami, a Przewodniczący złożył obszerne sprawozdanie z rocznej działalności Komisji.

Po tym okresie czasu można stwierdzić słuszność przeprowadzonych zmian “schematu oraz struktury organizacyjnej Komisji Historycznej Chorągwi”. Pozwoliły one na prowadzenie pracy w sposób przejrzysty, przydzielono konkretne zadania Sekcjom i poszczególnym druhom. Nawiązano kontakty z instruktorami Komisji Historycznych w hufcach (smutne, że na pisemną prośbę wysłaną do 43 jednostek o udzielenie informacji, odpowiedziało tylko 21).

W okresie sprawozdawczym planowane zadania zostały wykonane, m.in. przeprowadzono Archiwum Komisji z ulicy Kosynierskiej na ul. Promienistą, zorganizowano uroczystości 20-lecia Sekcji Archiwalno-Bibliograficznej, wydano jedna książkę, zaprowadzono dokumentację Komisji, kronikę, na bieżąco dokonuje się zmian ekspozycji w gablotach lokalu Komendy Chorągwi, uczestniczono i współorganizowano różne uroczystości (50-ta rocznica śmierci hm. Jana Poplewskiego), w coraz większym stopniu nawiązywana jest łączność z harcerskimi jednostkami organizacyjnymi, ze zbiorów Archiwum korzysta coraz więcej zainteresowanych.

Osiągnięte efekty pracy Komisji były możliwe dzięki zaangażowaniu się członków Prezydium, którym pragnę jeszcze raz podziękować. Mamy jednak wiele pracy, by usprawnić nasze działanie, by osiągnąć lepsze efekty, by zasilić programowo wszystkie Komisje w hufcach. Pragniemy, by nasz “Informator” był także miejscem wymiany informacji z terenu. Ponownie proszę o takowe.

Przed nami jubileusz 45-lecia Komisji Historycznej (w 2002 roku). Pragniemy godnie uczcić te druhny i tych druhów, którzy kształtowali tradycję naszej pracy.

Wszystkim życzę zdrowia i wytrwałości.

C z u w a j !

 

hm. Marian Pietrzykowski

powrót